Sanseudstilling på Brands

12.4.2018

De syv døds­syn­ders san­se­rum

 

Du er doven. Du er vred. Du er hov­mo­dig, grå­dig, ja­loux, sel­v­op­ta­get og for­fæn­ge­lig. Du er men­ne­ske.

Den 12. april ud­for­sker Brandts din men­ne­ske­lig­hed, når de syv døds­syn­der vir­ke­lig­gø­res og ven­des i syv rum. In­spi­re­ret af ud­stil­lin­gen Lars von Trier – Det gode med det onde bli­ver du kon­fron­te­ret med din egen op­før­sel i takt med, at du be­væ­ger dig gen­nem rum, der ikke er der. Det er ikke blot rum uden vægge, der er in­spi­re­ret af Tri­ers vær­ker, men også de spørgs­mål, hans film stil­ler. Er jeg god? Er dår­li­ge men­ne­sker bare gode men­ne­sker, der er ble­vet pres­set langt nok ud?

Du får mu­lig­hed for at del­ta­ge i for­skel­li­ge ud­for­dren­de og ud­for­sken­de ak­ti­vi­te­ter til ar­ran­ge­men­tet. Hvis du helst vil und­ta­ges fra at un­der­sø­ge dine mørke sider, kan du også komme og kigge på, når andre er mo­di­ge i mør­ket. Der er drinks og sid­de­plad­ser til de dovne.

Der er fri entré til even­tet og alle ud­stil­lin­ger kl. 17-21.

Even­tet er ud­vik­let af Brandts Event­ha­ck­ers, der be­står af Rudi, Anne, Signe, Lasse, Malou, Bis­mil­lah, Maria, Jo­han­ne og Alice.

Vi mødes ved trappen op til 1.sal kl. 17.00

De Kulørte Kulturelle v. Robert.