Generalforsamling

Husk corona pas

Generalforsamling med forbehold for corona restriktioner.
bestyrelsen har booket et lokale til GF d. 19. 6.  kl. 14 og nogle timer frem. lokale K i kulturhuset. Bolbro brugerhus, Stadionvej 50 K, 5200 V.
Vi håber, at det bliver muligt at serverer smørrebrød. Vi forventer ikke fest i forbindelse med GF

Som bekendt er Single Rock café, en forening af frivillige. Foreningen er afhængig af, at der bliver valgt en bestyrelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er central for foreningen. Her sker administration, booking af lokaler, koordination og andet administrativt. Lige nu er der flere i bestyrelsen, der ønsker at udtræde.

Indkaldelse til General forsamling lørdag d. 19-6-2021 kl. 14.
1 Valg af dirigent og referent
2 Valg af stemmetællere
3 Formandens beretning
4 Forelæggelse af regnskab for godkendelse
5 Fastlæggelse af kontingent
6 Behandling af indkomne forslag
7 Valg af bestyrelse jvf. § 7 stk.1 hele bestyrelsen er på valg.
8 Valg af op til 8 suppleanter
9 Valg af revisor og revisor suppleant
10 Eventuelt

Genfremsættelse da vedtægtsændringer skal vedtages 2 gange.
til pkt 6 ændring af vedtægternes §4 stk. 4 og 5.
"Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, såfremt pågældende opfører sig upassende eller på en for foreningen skadelig måde. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion skal være skriftlig og sagligt begrundet og kan af den ekskluderede forlanges indbragt til efterprøvelse på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Begæringen om efterprøvelse skal indgives senest 4 uger efter dateringen af bestyrelsens meddelelse om eksklusion.

Eksklusionen skal offentliggøres for at være gyldig. F.eks. i et referat fra bestyrelsesmøde hvor beslutningen træffes.
Begæringen gengives i indkaldelsen til den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

På generalforsamlingen har den ekskluderede herudover adgang til mundtligt at redegøre for sin vurdering af sagen, ligesom bestyrelsen har adgang til nærmere at begrunde sin afgørelse. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder eksklusionen".

----

Forslag 2.

Forslag om at SRC sender medlemskort ud som pdf fil via mail, så der spares porto.

------------------
Efter gf. ved der være et medlems møde hvor vi kan hygge lidt og få en uformel snak.
Der vil blive serveret smørrebrød med drikkevarer til.

Tilmelding på Place2book. Af hensyn til bespisning bedes du tilmelde dig senest søndag d. 13. juni  Det er gratis at deltage.