generalforsamling 2020

Husk der kan kun betales med kontanter.

Generalforsamling lørdag d. 29. februar 2020 kl. 16.30

I Søjlehuset, Otto baches vej 13, 5230 Odense.

Tilmelding til spisning + fest senest d. 23. februar 

med efterfølgende spisning og fest, for dem der har deltaget i generalforsamlingen.

Forfaldent medlemkontingent skal være betalt.

Dagsorden iht vedtægter. 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning
 4. Forelæggelse af regnskab for godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag: ændring af vedtægternes §4 stk. 4 og 5.

  Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, såfremt pågældende opfører sig upassende eller på en for foreningen skadelig måde. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion skal være skriftlig og sagligt begrundet og kan af den ekskluderede forlanges indbragt til efterprøvelse på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Begæringen om efterprøvelse skal indgives senest 4 uger efter dateringen af bestyrelsens meddelelse om eksklusion.

  Eksklusionen skal offentliggøres for at være gyldig. F.eks. i et referat fra bestyrelsesmøde hvor beslutningen træffes.

   Begæringen gengives i indkaldelsen til den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

  I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

   På generalforsamlingen har den ekskluderede herudover adgang til mundtligt at redegøre for sin vurdering af sagen, ligesom bestyrelsen har adgang til nærmere at begrunde sin afgørelse. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder eksklusionen.

  Forslag fra Bo Christiansen: 

  Tilføjelse til ændring i vedtægternes §4 stk. 4 og 5 fremsættes flg. forslag:

   Et medlem kan kun ekskluderes efter mindst en advarsel. 

  Hvis det ekskluderede medlem ønsker efterprøvet sin eksklusion, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.


  Fra Peter Pavia. 

  Forslag ved indmeldelse af nye medlemmer i Single Rock Cafe Odense (SRC):

  Foreslår at nye medlemmer henstilles til at være Facebook (FB) bruger og derefter bliver medlem af den lukkede SRC FB side.

  Grund:

  Over halvdelen af medlemmerne er på den lukkede FB side.

  En hel del af det der foregår i SRC, bliver slået op på denne lukkede FB side, mange anvender slet ikke den ordinære hjemmeside for SRC.

 7. Valg af bestyrelse jvf. § 7 stk.1 

  Hele bestyrelsen er på valg iflg. vedtægter. Susanne Strunk ønsker ikke genvalg.

 8. Valg af op til 8 suppleanter
 9. Valg af revisor og revisor suppleant
 10. Eventuelt

  Fra Bo Christiansen: Til diskussion under eventuelt:

  Lukket facebookgruppe.

  Diskussion og evt. indskrevet i facebookgruppen.

  Skal det være tilladt at lægge opslag eller kommentar op i facebookgruppen og efterfølgende slette det igen.

  Hvad skal konsekvensen være at man gør det?

   

  Genåbning af åben facebookgruppe.

   I anerkendelse af mange er meget aktive på Facebook, foreslås genåbning af den åbne facebookgruppe for at gøre mere opmærksom på og være en reklamesøjle for SRC.

  Det kan godt være at det ikke giver mange nye medlemmer men det vil være med til at gøre SRC kendt.

  Der skal være klare regler for hvem der kan blive medlem af facebookgruppen, hvad man ikke må skrive samt konsekvensen for ikke at overholde reglerne.

   

  Eksempelvis:

  Kun singler 40+ eller medlemmer af SRC kan blive medlem af SRC’s åbne facebookgruppe.

  Man skal tilgå gruppe positivt.

  Medlemmer af gruppen må gerne være aktive og inviterer til aktiviteter for medlemmerne.

  Medlemmer der ikke er medlem af SRC, kan kun deltage i SRC’s aktiviteter som der er gældende for alle andre ikke medlemmer af SRC.

  Ingen upassende eller for foreningen skadelig opslag eller kommentar tillades.

  Ikke en dating side.

  Reklamer ikke tilladt.

  Ingen forretningsmæssige salgsopslag.

  Gerne private salgsopslag for enkelt genstand.

  Ikke tilladte opslag bliver slettet.

  Overholder medlemmerne af facebookgruppen ikke reglerne, bliver medlemmet slettet fra gruppen.

 

Der kræves medlemskab for at deltage i generalforsamlingen.

Medlemmer af foreningen kan rekvirere en kopi af det reviderede regnskab 2 uger før generalforsamlingen hos foreningens formand mail olek@dsa-net.dk

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formuleres skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Bestyrelsen offentliggør indkomne forslag på foreningens hjemmeside.

  

Tidsplan:

16.30 – 18.30 (19.00) Generalforsamling

19.00 – 21.00 Spisning

21.00 – 00.00 Fest med musik fra DJ og dans

Spisning og fest er kun for medlemmer der har deltaget i generalforsamlingen.

Igen i år vil der blive en lille 'efterfest' hvortil tilmelding bliver nødvendig, da der her er et begrænset antal pladser. Vi vil også gerne vide, hvor mange der kun deltager i generalforsamlingen af hensyn til bordopstilling mv. - men det er ikke påkrævet for at deltage i selve generalforsamlingen.

 

Der vil være kaffe/the og småkager og gratis drikkelse fra baren under generalforsamlingen, ligeledes vil der være gratis drikkelse under spisningen, herefter har vi egen bar til rimelige priser.

 

 

Tilmelding: (Tilmeld kun ét af stederne)

NB: De billetter du får sendt på email, behøver du ikke udskrive, vi bruger dem ikke.

Kun generalforsamling.

Det er gratis at deltage i generalforsamlingen, vi ser dog gerne tilmelding af hensyn til bordopstilling, men er ikke et krav for at deltage

  (tilmelding her)[nbsp]U D E  N  SPISNING (kun generalforsamling)

 

Ønsker du også at deltage i spisningen og den efterfølgende fest er prisen 75 kr

 (tilmelding her) M E D SPISNING + fest Der er plads til 80 personer til spisning og fest.

 

Tilmelding til spisning + fest senest d. 23. februar 

 Festen er kun for medlemmer der har deltaget i generalforsamlingen, det er ikke muligt at komme kun til festen.

På hjertelig gensyn

Bestyrelsen i SRC Odense

 Ole Knudsen olek@dsa-net.dk