Vedtægter 2023

Vedtægter for Single Rock Café Odense

 

§ 1                     Navn og hjemsted

 

Stk. 1. Foreningens navn er Single Rock Café Odense.

Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Odense.

 

§ 2                     Foreningens formål

 

Stk. 1. Foreningens formål er at organisere og gennemføre aktiviteter, som skaber rammer for og understøtter fællesskab, samvær og kontakt blandt foreningens medlemmer.

 

 

 

§ 3                     Foreningens medlemskab af organisationer

 

Stk. 1. Foreningen er medlem af Single Rock Café Danmark.

 

 

§ 4                     Medlemskreds og kontingent

 

Stk. 1. Som medlem kan optages singler og mennesker med tilknytning til eller interesse i singlekulturen, hvis disse kan tilslutte sig foreningens formål og vedtægter.

Stk. 2. Foreningen har to typer medlemskaber med varighed på henholdsvis 6 og 12 måneder.

Stk. 3. Adgang til og deltagelse i foreningens aktiviteter forudsætter gyldigt medlemskab, men der kan undtagelsesvist tilbydes arrangementer, som er åbne for offentligheden.

Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere ethvert medlem, såfremt pågældende opfører sig upassende eller på en for foreningen skadelig måde. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion skal være skriftlig og sagligt begrundet og kan af den ekskluderede forlanges indbragt til efterprøvelse på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Begæringen om efterprøvelse skal indgives senest 4 uger efter dateringen af bestyrelsens meddelelse om eksklusion.

Stk. 5. Eksklusionen skal offentliggøres for at være gyldig. F.eks. i et referat fra bestyrelsesmøde hvor beslutningen træffes.
Begæringen gengives i indkaldelsen til den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
På generalforsamlingen har den ekskluderede herudover adgang til mundtligt at redegøre for sin vurdering af sagen, ligesom bestyrelsen har adgang til nærmere at begrunde sin afgørelse. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder eksklusionen.

Stk. 6. Medlemmer af andre foreninger, der er medlem af Single Rock Café Danmark, har adgang til foreningens aktiviteter på linje med egne medlemmer. Dette gælder dog ikke generalforsamlingen.

 

§ 5.                   Generalforsamling

 

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Stk. 2. Adgang til generalforsamlingen med stemmeret og ret til opstilling til tillidsposter har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 3. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel og skal ske via foreningens hjemmeside.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal formuleres skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Bestyrelsen offentliggør indkomne forslag på foreningens hjemmeside.

Stk. 5. Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.

Stk. 6. Forslag til vedtægtsændringer skal forelægges medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 7. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

 

Valg af dirigent og referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab for godkendelse
Fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse jvf. § 7 stk.1
Valg af mellem 3 og 5 suppleanter for 1 år ad gangen.
Valg af revisor og revisor suppleant
Eventuelt
Stk. 8. Dirigenten, der vælges på generalforsamlingen, må ikke være medlem af bestyrelsen, og afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Stk. 9. En generalforsamling varslet i overensstemmelse med vedtægterne er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

 

§ 6                     Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1. Et flertal i bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og der skal indkaldes, hvis mindst 20 % af medlemmerne skriftligt med angivelse af emne, ønsker dette.

Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter at begæring er modtaget og for så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse og afstemning gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 7                     Foreningens daglige ledelse

 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 5. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, men skal definere disses opgaver, mål, ansvar og beføjelser samt følge op på resultaterne af arbejdet.

Stk. 7. I tilfælde af vakance i bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

Stk. 8. Såfremt der i bestyrelsen ikke kan findes en kvalificeret kasserer, bemyndiges bestyrelsen til at finde en person uden for bestyrelsen/foreningen, til at varetage den daglige bogføring/regnskab, dog skal der være en politisk økonomiansvarlig i bestyrelsen. Den person der vælges til at varetage kasserer funktionen skal have adgang til generalforsamlingen, dog uden stemmeret hvis personen ikke er medlem af foreningen.

Stk.9. Suppleanterne afgør indbyrdes i hvilken rækkefølge, de i givet fald ville skulle indtræde i bestyrelsen. Dette afgøres inden afslutning på årets generalforsamling eller snarest muligt derefter.

Stk. 10. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen for den resterende del af det udtrådte medlems valgperiode.

 

§ 8                     Økonomi, regnskab og revision

 

Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken foreningen alene hæfter med sin formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte heraf.

Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 4. Revideret regnskab skal foreligge senest 2 uge inden generalforsamlingen.

Stk. 5. Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

 

 

§ 9                     Tegningsregler

 

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening

Stk. 2. Alle væsentlige økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen, mens normal daglig drift af foreningens aktiviteter kan delegeres til kassereren.

Stk. 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen

 

 

§ 10                  Opløsning af forening   

 

Stk. 1. Foreningens opløsning kan ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette formål for øje såfremt mindst 75 % af de fremmødte stemmer for dette.

Stk. 2. En eventuel formue på opløsningstidspunktet kan vælges at tilfalde Single Rock Café Danmark, en forening eller et projekt med lignende formål og indhold. De nærmere bestemmelser om dette vedtages på den opløsende generalforsamling.

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2023 i Odense.